Search
ΕΛ
|
EN

Περιβάλλον

Η περιβαλλοντική προστασία είναι άμεσα συνυφασμένη με τη δραστηριότητά μας και βαθιά ριζωμένη στην εταιρική μας κουλτούρα, καθώς η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί ίσως τη μοναδική ανθρώπινη βιομηχανική δραστηριότητα που εξαρτάται τόσο άμεσα από το θαλάσσιο περιβάλλον, αφού τα ψάρια μας ζουν και αναπτύσσονται μέσα σε αυτό.

Έτσι, για να συνεχίσει η εταιρεία μας να υπάρχει στο μέλλον, οφείλει πρωτίστως η ίδια να σέβεται και να διαφυλάττει την ισορροπία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό άλλωστε, οι μονάδες εκτροφής εγκαθίστανται πάντα σε περιοχές με μεγάλα βάθη και έντονα ρεύματα, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποδόμηση των αποβλήτων της δραστηριότητας.

Στόχος μας στη Σελόντα είναι να ελαχιστοποιούμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της δραστηριότητάς μας και να λειτουργούμε σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον, μέρος του οποίου είμαστε κι εμείς και χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να υπάρξουμε.

Στις μονάδες μας οργανώθηκε ένα σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων, που έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμή διατήρησή των πιο πολύτιμων και των πλέον απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Το σύστημα περιλαμβάνει δράσεις που συντελούν στο να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο τοπικό οικοσύστημα με διάφορους τρόπους, όπως η ανάπτυξη και η εφαρμογή μιας εκτίμησης των επιπτώσεων για την προστασία βασικών άγριων ειδών και ευαίσθητων οικοτόπων και συνεχή επόπτευση της οικολογικής ποιότητας του θαλάσσιου βυθού, εξασφαλίζοντας ότι οι μονάδες μας δεν είναι εγκατεστημένες σε περιοχές υψηλής αξίας διατήρησης (HCVA) και ότι ελαχιστοποιούνται οι αποδράσεις των εκτρεφόμενων στο απόλυτο ελάχιστο επίπεδο.

Περιλαμβάνεται επίσης η οργάνωση της αποτροπής θανατηφόρου δράσης κατά των αρπακτικών / άγριας ζωής, ελέγχεται η επίδραση στην βιοποικιλότητα και απαιτείται να διατηρούνται αυστηρά όρια για να ελαχιστοποιείται η χρήση άγριων ψαριών ως συστατικό για ζωοτροφές.

Πρόσθετα Στοιχεία

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα, για το λόγο αυτό προβαίνουμε στις παρακάτω ενέργειες:

  • Η εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με την περιβαλλοντική νομοθεσία και δεσμεύεται να διατηρεί την ποιότητα και να αποτρέπει με κάθε τρόπο την μόλυνση και την επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος που περιβάλλει τις εγκαταστάσεις της.
  • Οι περιβαλλοντικές μελέτες μας εγγυώνται ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην υπάρχει βλαβερή δράση στο οικοσύστημα από τη δραστηριότητα των μονάδων μας.
  • Οι μονάδες μας λειτουργούν με γνώμονα τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές για την προστασία του οικοσυστήματος και τη μέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης με τη μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκύπτει από τη δραστηριότητα. Προς τούτο , είμαστε πιστοποιημένοι κατ’ αρχάς με τη βάση της περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management System), το οποίο παρέχει σύστημα εντοπισμού, αξιολόγησης και ελέγχου των ενεργειών της εταιρείας που έχουν επίδραση και αντίκτυπο στο περιβάλλον. Επίσης με τα -προωθημένων απαιτήσεων- πρότυπα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ASC Aquaculture και Friend of the Sea τα οποία εγγυώνται περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες καλλιεργητικές πρακτικές, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, προστασία του οικοσυστήματος και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.